Related Content
蔣公中正香港協會於八月十五日(日本侵華戰敗投降紀念日) 到日本駐港領事館示威
(Publish Date: 2008-8-13 5:26pm, Total Visits: 850, Today: 1, This Week: 1, This Month: 2)

蔣公中正香港協會於八月十五日(日侵華

戰敗投降紀念日)到日本駐港領事館示威

今年日本侵華戰敗投降六十三周年紀念,六十三年前的八月十五日,日本正式宣佈戰敗投降。毋忘日本侵略中華民國!釣魚台是中華民國領土!蔣公中正香港協會成員到日本駐港領事館示威

蔣 公 中 正 香 港 協 會

GENERALISSIMO CHIANG KAI SHEK ASSOCIATION HONG KONG

香港新界荃灣芙蓉山路芙蓉山村223

電話TEL: 2415 5101 傳真FAX: 2415 5512

電子郵件E-mail gcksa2006@yahoo.com.hk

電腦網頁WEB PAGEhttp://chiang2006.blog.edoors.com

採訪通知

致:各大傳媒採訪主任

蔣公中正香港協會於八月十五日(日侵華

戰敗投降紀念日)到日本駐港領事館示威

今年日本侵華戰敗投降六十三周年紀念,六十三年前的八月十五日,日本正式宣佈戰敗投降。毋忘日本侵略中華民國!釣魚台是中華民國領土!蔣公中正香港協會成員到日本駐港領事館示威。有關示威情況如下:

示威日期:八月十五日 ( 星期五 )

集合時間:上午九時十五分

集合地點:港島中區郵政總署

( 上午九時三十分遊行往「日本駐港領事館」遞抗議信 )

誠邀各大傳媒機構屆時到場採訪。

中華民國九十七年八月十三日